رییس جمهور: در دولت و دستگاه های اداری نیازمند کار و مدیریت جهادی هستیم


تهران – ایرنا -رییس جمهور با تاکید بر خدمت شبانه روزی به مردم به عنوان یک وظیفه، تاکید کرد: مدیرانی که توانایی انجام کار جهادی را ندارند باید از چرخه خدمت رسانی به مردم خارج شوند چراکه مسئول نظام مردم سالار دینی باید شبانه روز کار و تلاش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173001/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C