زاخارووا خطاب به فرانسه: نصایح به ما را آویزه گوش خود کنید


تهران- ایرنا- ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه یکشنبه شب خطاب به مقامات فرانسوی گفت: اکنون وقت آن رسیده است تا تمام یادداشت‌ها و نصایحی را که برای ما می‌فرستادید را آویزه گوش خود کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158033/%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF