زنان هم می‌توانند معدنکار موفقی باشند


تهران – ایرنا – رییس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه اکنون حدود یک سوم دانشجویان رشته معدن دختر هستد، افزود: استخراج مواد معدنی از دل زمین فقط یکی از چندین فرصت شغلی این رشته محسوب می‌شود و اینکه زنان نمی‌توانند در کار معدن موفق باشند، تصوری نادرست است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121287/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF