سازمان ملل خواستار خروج مزدوران خارجی از لیبی شد


تهران – ایرنا – نماینده ویژه سازمان ملل متحد در لیبی خواستار خروج همه مزدوران و جنگجویان خارجی از این کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074886/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF