سازمان ملل متحد: سال ۲۰۲۲، خونین ترین سال فلسطینی‌ها در ۱۷ ساله گذشته بود


تهران- ایرنا- یک نهاد بشردوستانه وابسته به سازمان ملل متحد شنبه شب در گزارشی سال ۲۰۲۲ را خونین ترین سال برای فلسطینی‌ها در ۱۷ سال گذشته دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985267/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87