ساماندهی و مرمت ۴۰ پروژه تاریخی در آذربایجان غربی


ارومیه – ایرنا – معاون فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: امسال ساماندهی و مرمت ۴۰ پروژه مهم تاریخی ابن استان در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088851/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C