سفیر جدید ایران در موریتانی استوارنامه خود را تقدیم کرد


تهران – ایرنا – سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در نواکشوت، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی موریتانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187240/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF