سه نقطه حادثه خیز جاده ساوه – همدان ایمن سازی شد


اراک – ایرنا – رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای غرق آباد گفت: سه نقطه حادثه خیز جاده ساوه – همدان در راستای افزایش ایمنی این جاده امسال آشکارسازی و ایمن سازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955217/%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF