سوئیس: گفت وگو همیشه بهترین گزینه است


تهران- ایرنا- ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس از تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت: گفت وگو همیشه بهترین گزینه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232203/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA