شفافیت و افزایش اعتبارات عمرانی از نقاط قوت قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است


تبریز- ایرنا-بررسی و نقد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار و شفافیت، ثبات مالیاتی، افزایش اعتبارات عمرانی، تامین یارانه های دارو و نان،افزایشی نبودن مالیات بر تولید از جمله نقاط قوت بودجه سال آینده عنوان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005423/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2