شماره جدید خط حزب‌الله با عنوان «مجاهد مؤمن امیدوار» منتشر شد


تهران- ایرنا- شماره ۳۹۶ هفته‌نامه خط‌حزب‌ الله با عنوان «مجاهد مؤمن امیدوار» منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134756/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF