شمار کشته‌های سیل در کنگو به ۲۰۰ تن رسید


تهران-ایرنا-شمار کشته‌های سیل در شرق جمهوری دمکراتیک کنگو به ۲۰۰ تن رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103567/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF