شناساندن مراکز اسنادی در استان‌ها به مردم و مسئولان یک ضرروت است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در نشست مدیران استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران بر اهمیت شناساندن مراکز اسنادی در استان‌ها به مردم و مسئولان و استفاده از ظرفیت‌های استانی به منظور تبیین وظایف این مراکز تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102973/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%AA