شورای اروپا، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه فراخواند


تهران- ایرنا- شارل میشل رئیس شورای اروپا از ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواست تا برای بهبود روابط دوجانبه تصمیم‌های شجاعانه اتخاذ کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127320/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C