شور عزای حسینی فرصتی برای اعلام پیام اسلام به دنیا است


کرج – ایرنا – مدیرکل امور اجتماعی استانداری البرز گفت: باید از ایام پیش رو در ماه محرم برای رساندن پیام اسلام به گوش مردم سراسر دنیا در فرصت عزای حسینی استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174666/%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA