صدرنشینی وزارت نیرو در بین دستگاه‌های پایش شده صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار


تهران- ایرنا- به دنبال فعالیت جدی، موثر و مستمر وزارت نیرو در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار، این وزارتخانه در میان ۲۲ دستگاه پایش شده، رتبه نخست دستگاه‌های موفق در صدور مجوز را در درگاه ملی صدور مجوز کسب‌و کار به خود اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019184/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C