صیانت از اموال تأمین‌اجتماعی و مبارزه با فساد با برخوردهای موردی حل نمی‌شود


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: صیانت از اموال سازمان و مبارزه با فساد با برخوردهای موردی حل نمی‌شود بلکه با کار اساسی و به حداقل رساندن مداخلات انسانی در فرآیندهای بیمه‌ای و محاسبات ریاضی و فنی قابل تحقق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054053/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C