ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در کرمان پایین‌تر از میانگین کشور است


کرمان- ایرنا- مدیرکل تامین اجتماعی کرمان گفت: ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان ۴۷ درصد و آمار کشوری حدود ۵۳ درصد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037384/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1