طالبان خواهان سرمایه گذاری چین در زیر بناهای افغانستان است


تهران-ایرنا- کارشناسان چینی در خصوص حضور طالبان در نشست «یک پهنه، یک راه» تاکید کردند که نمایندگان طالبان شرکت کننده در نشست «یک پهنه، یک راه» خواهان سرمایه گذاری چین در زیربناهای این کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259742/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA