طالبان در مورد حفظ امنیت افغانستان در برابر روسیه و آسیای مرکزی اطمینان داد


تهران- ایرنا- دولت طالبان در دیدار با هیات روسی این اطمینان را داد که از خاک افغانستان برای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی هیچ تهدیدی وجود نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085073/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C