طرح جدید اشغالگران برای یکپارچه کردن شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری


تهران- ایرنا- رژیم صهیونیستی طرحی جدید برای متصل کردن شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری به شهر قدس اجرا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098662/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87