طرح دادگاه بین‌المللی درباره روسیه حمایت شرکای اوکراین را جلب نکرده است


تهران- ایرنا- یک مقام اوکراینی اذعان کرد که طرح برپایی دادگاه بین‌المللی درباره روسیه نتوانسته است حمایت شرکای اوکراین را جلب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207433/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D8%A8