ظرفیت بندر امیرآباد به ۱۰ میلیون تن افزایش می‌یابد


ساری – ایرنا – وزیر راه و شهرسازی گفت: ظرفیت بندر امیرآباد بهشهر از هفت و نیم میلیون تن فعلی طبق دستور رییس جمهور مبنی برتوسعه زیرساخت و تجهیزات بنادر به ۱۰ میلیون تن افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235275/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF