ظرفیت گمرک منطقه ویژه اقتصادی ازنا در اختیار سایر شهرستان ها قرار گیرد


خرم آباد- ایرنا- معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: گمرک منطقه ویژه اقتصادی ازنا تنها اختصاص به این منطقه ویژه اقتصادی دارد و انتظار می رود که با تغییر رویه، سایر شهرستان های صنعتی استان همچون الیگودرز، ازنا و بروجرد نیز از امکانات این گمرک استفاده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211159/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7