عاملان تغییر کاربری اراضی البرز ۲۷ هزار میلیارد ریال جریمه شدند


کرج – ایرنا – مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: عاملان تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی این استان درسال جاری محکوم به پرداخت ۲۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231770/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF