عبور از روزهای باقی‌مانده تابستان سخت امسال با مدیریت مصرف برق


تهران- ایرنا- مدیر بهره برداری و کنترل سیستم دیسپاچینگ ملی ایران گفت که با همکاری بسیار خوب مردم، تدابیر اندیشیده شده و تولید حداکثری نیروگاه‌های کشور، با وجود تابستان بسیار سخت تا این لحظه مشکل خاصی درتامین برق و پایداری شبکه نداشتیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219250/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82