عرضه محصولات کشاورزی خرمشهر نیازمند دریافت کد شناسه است


آبادان – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از لزوم ثبت نام تولید کنندگان محصولات باغی مثل خرما برای اخذ کد شناسه در سامانه سماک خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030776/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA