عضویت ایران در بریکس یکی از مهمترین موفقیت‌های دولت سیزدهم است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عضویت ایران در بریکس یکی از مهمترین موفقیت و دستاوردهای دولت سیزدهم است که منجر به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی ایران در جهان می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212588/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA