عضو ارشد انصارالله: حضور آمریکا در یمن باعث تشدید تنش نظامی می‌شود


تهران- ایرنا- «علی القهوم» عضو دفتر سیاسی انصارالله پنجشنبه شب گفت که حضور نیروهای آمریکایی در یمن باعث تشدید تنش نظامی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217040/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF