علامه مصباح از آغاز نهضت انقلاب، همراه امام خمینی(ره) بود


قم- ایرنا- رییس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این‌که علامه مصباح از آغاز نهضت انقلاب همراه امام خمینی(ره) بود، گفت: علامه به دلیل وظیفه‌مندی تشخیص می‌داد باید در سیاست ورود پیدا کند و در برابر رژیم پهلوی موضع بگیرد؛ این‌گونه نیست که یک‌مرتبه در دهه آخر عمرش وارد این عرصه شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022371/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF