عوارض آنفلوآنزا بین کودکان به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است


اصفهان – ایرنا – رییس بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان گفت: عوارض آنفلوآنزا بین کودکان مانند عفونت ریوی، گوش میانی و چشم نگران‌کننده است و مراجعه‌کنندگان زیادی را در این زمینه از ۲ ماه گذشته تاکنون به خود اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972225/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA