فرار مالیاتی با گروکشی از کارگر!


ایرنا-تهران- چندی پیش مالک شرکت داروگر در پی تذکرهای سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت را بنا بر دلایلی از جمله فشار مالیاتی تعطیل کرد؛ این در حالیست بررسی صورتهای مالی این شرکت نشان از افت تولید و انباشت مالیات بر اثر سوء مدیریت بخش خصوصی در هشت ساله اخیر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129436/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1