فرماندار: اقدامات بسیار ارزشمند سپاه شادگان در حوزه‌های مختلف قابل تقدیر است


آبادان- ایرنا -فرماندار شادگان با بیان اینکه ادارات برای افزایش امیدآفرینی و اعتماد بخشی در جامعه تلاش کنند، گفت: اقدامات بسیار ارزشمند سپاه شادگان در حوزه‌های مختلف قابل تقدیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165880/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81