فرماندار: بهسازی و روکش آسفالت راههای سبزوار باید شتاب گیرد


سبزوار- ایرنا- معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان باید با انتخاب پیمانکاران طرح‌های مصوب، زمینه تسریع عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه‌های ارتباطی سبزوار را فراهم سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093906/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF