فرماندار گرگان تغییر کرد


گرگان – ایرنا – فرماندار شهرستان گرگان مرکز استان گلستان تغییر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129809/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF