فرمانده سابق سنتکام: ایران به دنبال بیرون راندن ایالات متحده از منطقه است


تهران- ایرنا- فرانک مک کنزی ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و فرمانده سابق ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه و آفریقا (سنتکام)، گفت: ایران در راستای سیاست خود برای تبدیل شدن به قدرت مطلق منطقه همچنان به دنبال بیرون راندن ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی از منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225173/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87