فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه دهنده فعالیت های علمی و صنعتی قم


قم- ایرنا- فناوری از ابتدای زندگی بشر در خدمت بشر بوده است و با وقوع انقلاب صنعتی و خلق فناوری های نوین، تغییرات زیادی در زندگی انسان ایجاد شد، اما حضور فناوری اطلاعات منجربه تغییر الگوها در شئونات مختلف بشر شد که نتایج آن نیز ملموس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168398/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C