فیلم | درخواست نمایندگان لنج داران بوشهری از وزیر کشور و پاسخ وزیر


بوشهر – ایرنا -کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در سالن کوثر استانداری برگزار شد و نمایندگان لنج داران این استان درخواست هایشان را با وزیر در میان گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249057/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE