فیلم| نشست میدان محوطه بازار پردیس کیش


کیش- ایرنا- بخشی از میدان محوطه داخل بازار پردیس کیش در مجاورت با نماد برج ایفل نشست کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239990/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%B4