قشموندان در مصرف برق صرفه جویی کنند


قشم – ایرنا – مدیر برق شهرستان قشم گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی خاص این جزیره و لزوم بهره مندی همه قشموندان از نعمت برق، از تمامی مشترکان سرزمین آب و آفتاب خواست تا برای مواجه نشدن با قطعی برق، صرفه جویی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200218/%D9%82%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF