لایروبی نیاز ضروری برای ادامه حیات بندر نوشهر


نوشهر – ایرنا- منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر یکی از پایگاه های مهم اقتصادی مازندران است که اکنون کاهش عرض کانال دسترسی کشتی ها یکی از چالش های اساسی آن بوده که کارشناسان لایروبی را نیاز ضروری برای استمرار حیات این قطب اقتصادی کشور می دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153931/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1