مالت هفت سوری را به اتهام اقدامات تروریستی دستگیر کرد


تهران- ایرنا- دادگاهی در کشور اروپایی مالت هفت مرد سوری را به تشویق و آموزش دیگران برای ارتکاب اقدامات تروریستی در اروپا متهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097725/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF