مبارزات حاج قاسم با اشرار جنوب شرق کشور از قاب حقیقت


تهران- ایرنا- کارگردان مستند «پاییز پنجاه سالگی» گفت: این فیلم روایتی از حضور حاج قاسم در جنوب شرق کشور است و داستان‌های متعددی که ایشان در دهه ۷۰ شمسی داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967941/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA