مترو عامل اصلی خشک شدن «چشمه‌علی»؛ مدیریت شهری تهران پاسخ دهد


شهرری- ایرنا- دادستان شهرستان ری درباره کم شدن و آخرین وضعیت «چشمه‌علی» گفت: در مکاتباتی با نهادهای مسئول، شورای شهر و شهرداری تهران مکلف شدند ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به دادستانی شهرستان ری اعلام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190475/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%87%D8%AF