محلات میزبان اردوی تیم ملی پارا دو و میدانی+ فیلم


خمین – ایرنا – اردوی ماقبل پایانی تیم ملی پارا دو و میدانی به منظور شرکت در مسابقات پارآسیایی هانگژوی چین در شهرستان محلات در حال برگزاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200485/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85