مخالفت پارلمان کرواسی با مداخله در جنگ اوکراین


تهران – ایرنا – پیشنهاد دولت کرواسی برای مشارکت در ماموریت نظامی اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین، در حالی که برای تصویب نیاز به ۱۰۱ رای در پارلمان داشت، با ۹۷ رای موافق و ۱۰ رای مخالف رد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972010/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86