مدافع اسبق پرسپولیس: بازیکن سفارشی در فوتبال، زیاد است/ به من گفته بودند فوتبالیست نمی‌شوم


تهران- ایرنا- بازیکن اسبق پرسپولیس گفت: با راه‌اندازی مدرسه فوتبال در جنوب تهران سعی داریم آمار جرم را کاهش و فرصت جدیدی برای کودکان و نوجوانان مستعد ایجاد کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125801/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86