مدیران دولت سیزدهم هدفی جز خدمتگزاری به مردم ندارند


شیراز-ایرنا- فرماندار سرچهان گفت: مدیران در دولت سیزدهم فقط یک هدف را دنبال می‌کنند و آن هم خدمتگزاری صادقانه به مردم است و نباید هیچ چیزی مانع خدمت به مردم باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066054/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF