مدیرکل آموزش و پرورش: مازندران در هدایت تحصیلی دانش آموزان پیشتاز است


ساری – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: این استان در اجرای طرح هدایت تحصیلی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی در نظام آموزشی برای افزایش مهارت و سواد محصلان در کشور پیشتاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004152/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2