مردم تخلفات کالابرگی را به تعزیرات و سامانه ۱۲۴ گزارش کنند


تهران- ایرنا- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه در فروش ۱۱ قلم کالای موجود در طرح کالابرگ الکترونیکی که جزو کالاهای تعزیراتی است تخلفی رخ دهد، مردم باید آن را به تعزیرات یا سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220983/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF